?

Log in

Dwie Współczesne Baśnie - the Wings of Imaginary [entries|archive|friends|userinfo]
Blackduke

[ website | Multiverse- Forum Literackie ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dwie Współczesne Baśnie [Oct. 9th, 2011|03:08 am]
Blackduke
http://emcarroll.com/comics/faceallred/01.html

His Face All Red autorstwa Emily Caroll

http://dylanmeconis.com/outfoxed/

Outfoxed autorstwa Dylan Meconis. Dwa bardzo różne tytuły, a jednocześnie oba mają ten klimat jakiego nie znałem od kiedy czytałem baśnie w dzieciństwie.
LinkReply